O Komori

Komora je osnovana 20.06.2000. godine u Sarajevu, Rješenjem Kantonalnog Suda u Sarajevu, dana 08.03.2013. godine, a u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o stomatološkoj djelatnosti, uskladila je svoje poslovanje i promjenila naziv.

 

Komora liječnika-doktora stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine, mijenja naziv u

„STOMATOLOŠKA KOMORA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE“

Predsjednik Komore,   prim.dr. Mirsad Tokić. 

Potpredsjednici Komore,

 • prim.dr. Musa Slavko
 • prim.dr Feriza Mandilović.

 

Predsjednik Upravnog odbora Komore prim..doc.dr.scI. Mirjana Duspara

Predsjednik Upravnog odbora strukovnog razreda zubnih tehničara Komore  Zlatan Mujkanović, zubni tehničar

Predsjednika Upravnog odbora strukovnog razreda stomatoloških sestara-tehničara Komore Zejneba Čaušević, stomatološka sestra –tehničar.

Sekretar
Dijana Sadiković, dipl.iur

Ured  predsjednika, finansije
Remza Sladić

Odnos  s javnošću, edukacije:
Adi Muhić, bac.polit.

Upravni odbor :

 • Predsjednik doc.dr.sci. Mirjana Duspara
 • prim. dr. Šemsa Bašović, Kanton Sarajevo,
 • dr. Nudžejma Čengić
 • dr. Tamara Perić,
 • dr. Edin Joldić, Tuzla,
 • prof.dr. Lejla Ibrahimagić- Šeper,
 • dr. Sanja Ilhana Obralić, Maglaj,
 • dr. Marinko Grgić, Kiseljak,
 • Dr.sci.dr. Bajro Sarić, Mostar,
 • prim.dr. Tomislav Udovičić;
 • dr. Afan Halilagić, Bihać,
 • prim.dr. Mesud Kabiljagić,
 • prim.dr. Anka Šaravanj,
 • prim.dr. Alija Jerlagić,
 • dr. Belma Nurkić,
 • prim.dr. Medo Žigović, Prača, Bosansko-podrinjski

Predsjednik Upravnog odbora strukovnog razreda zubnih tehničara Komore Zlatan Mujkanović, zubni tehničar

Predsjednika Upravnog odbora strukovnog razreda stomatoloških sestara-tehničara Komore Zejneba Čaušević, stomatološka sestra –tehničar.

Upravni odbora Strukovnog razreda zubnih tehničara:

 • Zlatan Mujkanović , predsjednik
 • Jurčević Ivanka,
 • Alibegović Ešref,
 • Haznadar Almira,
 • Hodžić Emir,
 • Perković Antonio,
 • Grbavac Ružica,
 • Hrustanović Alen,
 • Pamukčić Ademir,
 • Planić Edina.

Upravni odbor Strukovnog razreda stomatoloških sestara-tehničara

 • Zejneba Čaušević, predsjednik
 • Jasmina Begović,
 • Jasna Kapo,
 • Marija Šanje,
 • Bubalo Aida,
 • Papračanin Edin,
 • Šečić Esma,
 • Arifović Emina,
 • Kobić Zahirović Amela.

Nadzorni odbor

 • prim.dr. Haris Demirović, predsjednik;
 • dr. Jasmina Hadžić Kurtanović,
 • prim. dr.Nermina Kamenica,
 • dr. Selma Šehidić,
 • Begović Jasmina, stomatološka sestra

Suda časti prvog stepena Komore predlažu se:,

 • predsjednik prim.dr. Mujkić Hajrija,
 • dr. Ferdo Boras,
 • dr. Tarik Ćatić,

Visoki suda časti drugog stepena Komore

 • Predsjednik Doc.dr.sci.prim. Edin Selimović,
 • prim.dr. Romana Jelavić,
 • dr. Rejhan Mujagić,

Tužioc Komore

prim.dr.Aida Rustemović

Branioc Komore

dr. Dumpor Senad

Odbor za stomatološku etiku i deontologiju:

 • predsjednik Dr. Mirsadeta Paravlić,
 • dr. Međedović Eida, Mostar
 • mr.sc.prim.dr. Šarac Zdenko,Mostar
 • dr. Nihad Čehajić, Gračanica
 • prim.dr.Ismet Dizdarević, Bihać

Odbor za stručna pitanja: predsjednik. dr. Imamović Nedžad, Mostar, članovi:

 • dr. Esad Vejsilović, Sarajevo
 • dr. Anisa Hajro, DZ Sarajevo
 • dr. Avdo Babović, Srebrenik
 • dr. Nedim Sulejmanagić, Sarajevo

Odbor za stručno usavršavanje:

 • predsjednik prof.dr. Halid Sulejmanagić,
 • prim.dr. Adila Muminagić-Pašić,
 • dr. Amela Karić-Hajduk,
 • dr. Ediba Avdić,

Odbor za staleška pitanja i privatnu praksu:

 • predsjednik prim. dr. Mesud Kabilajgić,
 • dr. Nedim Hadžiefendić, Tuzla
 • prim.dr. Mesihović Dženana, Sarajevo
 • dr. Ivona Musa-Leko, Mostar
 • dr. Amela Tučić, Tuzla

Odbor za obavljanje stručnog nadzora nad radom stomatoloških radnika:

 • Predsjednik dr. Nedžad Tahmiščija,
 • prim.dr. Ismeta Strujić,
 • prim.dr.sci. Emsudina Deljo,
 • dr. Dragan Popovac,

Odbor za obavljanje vještačenja:

 • predsjednik prim.dr. Slavko Musa,
 • dr. Amela Brčkalija,
 • dr. Hatidža Šehović-Fočo,
 • dr. Azra Ibrahimpašić,

Odbor za ekonomsko-finansijska pitanja:

 • predsjednik prim.dr.Ferid Alić,
 • dr. Samra Ihtijarević Trtak,
 • dr. Sanja Kurtović-Trivun,
 • dr. Jadranka Pozderac,

Odbor za administrativna pitanja:

 • predsjednik dr. Musa Trolić Ines
 • dr. Husejin Zehić,
 • dr. Nermina Somun,
 • dr. Pavle Buzuk,
 • dr. Dženan Balić,