KODEKS STOMATOLOŠKE ETIKE I DEONTOLOGIJE

Usvojeno na sjednici Upravnog odbora 26.10.2000 god.

I - OPŠTE ODREDBE

Clan 1
Kodeksom stomatološke etike i deontologije (u daljnjem tekstu: Kodeks), utvrdjuju se nacela i pravila ponašanja, kojih su se obavezni pridržavati doktori stomatologije pri obavljanju stomatološke struke, a radi ocuvanja dostojanstva i ugleda stomatološke djelatnosti.
 
Clan 2
“SVECANO OBECAJEM I OBAVEZUJEM SE DA CU OBAVLJATI SVOJE ZVANJE DOSTOJNO I SAVJESNO PREMA ZAKONIMA COVJECNOSTI, DA  CU SVOJU STOMATOLOŠKU DJELATNOST STAVITI U SLUŽBU NJEGOVANJA ZDRAVLJA I DA CU UDOVOLJITI POVJERENJU KOJE MI JE DATO U SVEZI MOG ZVANJA”.
Nacela sadržana u svecanoj izjavi trebaju biti sastavnim dijelom svijesti, uvjerenja i nacina rada svakog doktora stomatologije.
 
Clan 3
Doktoru stomatologije casna je dužnost svoje životno usmjerenje i svoju struku posvetiti zdravlju covjeka. U tom smislu, doktor stomatologije ce poštivati ljudski život od njegova pocetka do smrti, unapredjivati zdravlje, sprijeciti i lijeciti bolest te poštivati ljudsko tijelo i osobnost i nakon smrti.
 
Clan 4
Doktor stomatologije  pružati ce zdravstvenu uslugu jednako svima bez obzira na dob, spol, rasu, narodnost, vjersko ili politicko uvjerenje te društveni položaj, poštujuci pri tome ljudska prava i dostojanstvo osoba.

Clan 5
Svim svojim sposobnostima, doktor stomatologije ce cuvati plemenitu tradiciju svog poziva, održavajuci visoke standarde strucnog rada i etickog ponašanja prema bolesniku i njegovim bližnjima te zdravim osobama.

Clan 6
Doktor stomatologije je obavezan savjesno udovoljavati obavezama koje proizlaze iz  stomatološke djelatnosti te pri obavljanju poziva i u privatnom životu cuvati ugled i dostojanstvo stomatologije.

Clan 7
Doktor stomatologije je obvezan:
    •    pružati odgovarajucu zdravstvenu uslugu uz dužno poštovanje covjekovog dostojanstva;
    •    poštivati prava bolesnika, kolega i ostalih zdravstvenih djelatnika;
    •    pridržavati se odredbi zakonskih propisa i obaveza koje proizilaze iz tih zakona;
    •    sura?ivati, otkrivati i prijavljivati te na bilo koji drugi nacin onemogucavati rad ostalih koji nestrucno ili suprotno odredbama zakona obavljaju stomatološku djelatnost.

Clan 8
Doktor stomatologije je obvezan kontinuirano se strucno usavršavati u svom radu te davati samo one postupke koji su strucno i znanstveno utemeljeni. Doktor stomatologije je steceno strucno znanje obvezan prenijeti svojim kolegama zdravstvenim radnicima.

Clan 9
Doktor stomatologije je obavezan obavljati zdravstveno prosvjecivanje na svojem radu i svakodnevnom životu. Na taj nacin sudjeluje u poboljšanju kvalitete covjekovog života.

Clan 10
Doktor stomatologije je u obavljanju svog poziva samostalan u granicama svoje osposobljenosti i za svoj rad odgovoran pred svojom savješcu, bolesnikom i društvu.

Clan 11
Doktor stomatologije je obavezan pružati hitnu medicinsku pomoc.

Clan 12
U slucaju izvanrednih okolnosti, a  skladno nacelu solidarnosti,  uzajamnosti i odgovornosti, doktor stomatologije  je dužan bez obzira na svoje radno mjesto odazvati se obavljanju stomatološke djelatnosti. Rad u slucaju izvanrednih okolnosti doktora stomatologije posebno obvezuje. Doktor stomatologije mora poznavati savremena nacela doktrine rada u izvanrednostima, u kojem slucaju svi zdravstveni djelatnici imaju poseban status i posebnu obavezu.

Clan 13
Doktor stomatologije nije ovlašten obavljati zahvate za koje nema odgovarajuce prakticno iskustvo. Izuzetak su zahvati neophodni pri povredama i bolestima koje ugrožavaju život bolesnika.

Clan 14
Odredbe ovoga Kodeksa odnose se kako na doktore stomatologije koji obavljaju privatnu praksu tako i na one koji su zaposleni u zdravstvenim ustanovama. Odredbe ovoga Kodeksa na odgovarajuci se nacin primjenjuju i na doktore stomatologije pripravnike.

Clan 15
Doktor stomatologije  obvezan je cuvati kao profesionalnu tajnu sve što sazna o zdravstvenom stanju bolesnika. Doktor stomatologije je obavezan voditi racuna o tome da profesionalnu tajnu cuvaju i druge osobe koje rade u njegovoj ordinaciji.

Clan 16
Profesionalnom tajnom podrazumijevaju se svi podaci koje doktor stomatologije sazna pri obavljanju svoje djelatnosti o bolesniku, njegovim osobnim, obiteljskim i socijalnim prilikama, kao i podaci vezani uz otkrivanje, lijecenje i otklanjanje bolesti. Doktor stomatologije je obvezan na cuvanje profesionalne tajne o bolesniku i prema clanovima obitelji bolesnika, cak i nakon njegove smrti.

Clan 17
Iznošenje profesionalne tajne dopušteno je samo uz pristanak bolesnika te za dobrobit bolesnika i njegove obitelji. Iznošenje profesionalne tajne dopušteno je i u slucaju ako bi se cuvanjem profesionalne tajne ugrozio život i zdravlje drugih ljudi.

Clan 18
Podaci o rezultatima istraživanja mogu se koristiti u znanstveno-istraživackim studijama, ali samo na nacin da se osigura anonimnost bolesnika. Javno predstavljanje bolesnika u svrhu znanstvenih i strucnih istraživanja moguce je jedino uz pristanak bolesnika. Tom prilikom potrebno je osigurati cuvanje profesionalne tajne i osobno dostojanstvo bolesnika.

Clan 19
Povreda cuvanja profesionalne tajne teža je povreda radne obveze. Doktor stomatologije je obavezan u ugovoru o radu sa svojim uposlenicima povredu profesionalne tajne izricito predvidjeti kao razlog prestanka radnog odnosa (teža povreda radne obveze).

III - BESPLATNO PRUŽANJE ZDRAVSTVENE USLUGE SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA TE ŽRTVAMA I INVALIDIMA RATA
 
Clan 20
Doktor stomatologije može besplatno pružati zdravstvene usluge socijalno ugroženim osobama te žrtvama i invalidima  rata.
 
IV - ODNOS DOKTORA STOMATOLOGIJE PREMA DRUŠTVU

Clan 21
Doktor stomatologije obavljanje stomatološke djelatnosti može oglašavati samo na nacin propisan opšim aktom Komore.
 
Clan 22
Doktor stomatologije ne smije koristiti naziv koji nije stekao u skladu sa odgovarajucim zakonskim propisima.
 
Clan 23
Nedopušteno je da doktor stomatologije u dogovoru s bolesnikom ili s njegovom obitelji putem  javnih ili privatnih medija, dozvoli objavu javnih zahvala za njegove uspjehe u lijecenju.

V - ODNOS DOKTORA STOMATOLOGIJE PREMA BOLESNIKU

Clan 24
Doktor stomatologije treba smatrati dobrobit bolesnika svojom prvom i osnovnom zadacom.
 
Clan 25
Doktor stomatologije svoj posao treba obavljati strucno i eticki besprijekorno, ne šteteci bolesnika tjelesno, emotivno ni materijalno.
 
Clan 26
Izuzev redovne nagrade za rad doktora stomatologije u obliku plate ili honorara te zadovoljstva da je pomogao bolesniku, stjecanje materijalne i druge koristi nije u skladu nacelima ovoga Kodeksa.
 
Clan 27
Doktor stomatologije slobodan je u odabiru postupka i nacina lijecenja provoditi samo one dijagnosticke postupke koji su neophodni za pouzdanu dijagnozu, te ono lijecenje koje je u skladu s provjerenim standardima suvremene stomatološke nauke.
 
Clan 28
Zdravstvena usluga koju doktor stomatologije pruži bolesniku, mora se zasnivati na  odluci, koja ce omoguciti poboljšanje zdravlja bolesnika.
 
Clan 29
Doktor stomatologije ce na prigodan nacin obavijestiti bolesnika o  svim mogucnostima lijecenja i njihovim izgledima na uspjeh te mu primjereno pružiti informacije, kako bi bolesnik mogao donijeti ispravnu odluku o predloženom lijecenju.
U slucaju maloljetnih osoba ili onih koje ne mogu donostiti odluke o sebi, doktor stomatologije ce se obratiti bolesnikovim roditeljima ili starateljima, odnosno ako to nije moguce odgovornost podijeliti savjetujuci se s drugim doktorom stomatologije.

Clan 30
Ljudska je obaveza doktora stomatologije da pokaže razumijevanje za zabrinutost bližnjih, da ih o bolesnikovom stanju ispravno obavještava te da s njima suracuje u  korist bolesnika
Iznimno, ako doktor stomatologije ocijeni da ce time bolesnik doci u težu zdravstvenu situaciju, nije obvezan bolesniku reci istinu niti mu dati na uvid medicinsku dokumentaciju.

Clan 31
Doktor stomatologije ce u postupku s bolesnikom postupati ekonomicno, sukladno racionalnoj medicinskoj praksi. Nepotrebni pregledi i lije?enje nisu dozvoljeni, bez obzira tko snosi troškove brige za bolesnika.

Clan 32
Doktor stomatologije ce poštivati pravo duševno sposobnog i svjesnog bolesnika da dobro obaviješten, slobodno prihvati ili odbije pojedinog doktora stomatologije, odnosno preporu?enu stomatološku pomoc.
Kad bolesnik nije sposoban o tome odlucivati, a njegov zastupnik nije prisutan, doktor stomatologije ce, ako se s odlukom ne može pricekati, primijeniti po svom znanju najbolji nacin lijecenja.

Clan 33
Doktor stomatologije ima pravo na priziv savjesti, ako time ne dovodi u opasnost život bolesnika.

Clan 34
Doktor stomatologije ce pregled i pružanje stomatološke pomoci djeci  i maloljetnim osobama, pružiti uz suglasnost roditelja ili staratelja, odnosno starijih najbližih punoljetnih clanova obitelji osim u hitnim slucajevima.
Doktor stomatologije ce primijeniti najprikladniji postupak, a otkloniti  zahtjeve laika koji bi mogli ugroziti zdravlje ili život maloljetne osobe.
Pri sumnji na zloupotrebu ili zlostavljanje djece, doktor stomatologije je obavezan upozoriti nadležna tijela, obazrivo cuvajuci interes djeteta.

Clan 35
Za vrijeme svoje odsutnosti doktor stomatologije je obvezan pobrinuti se za stalnu medicinsku opskrbu svojih bolesnika.  

Clan 36
Ako uslovi najprikladnijeg lijecenja bolesnika prelaze mogucnosti, znanje ili vještine doktora stomatologije, on ce se pobrinuti da bolesnika preda na brigu drugom doktoru stomatologije koji takve uslove može ostvariti.
Doktor stomatologije predati ce bolesnika na brigu drugom doktoru stomatologije i na sam zahtjev bolesnika.

Clan 37
Ako se bolesnik, koji je dobro upoznat sa svojim zdravstvenim stanjem, a sposoban je da samostalno odlucuje, ne ponaša u skladu sa potrebama lijecenja i prevencije bolesti, doktoru stomatologije je iznimno dopušteno takvoj osobi odbiti daljnju brigu, pod uslovom da ga prethodno uputi na drugog doktora stomatologije ili u zdravstvenu ustanovu. Isto tako može doktor stomatologije postupiti prema bolesniku koji se svjesno ponaša nedolicno, uvredljivo ili prijeteci, osim ako u ovakvim slucajevima prijeti bolesniku opasnost za život, kada mu je doktor stomatologije obvezan pomoci.
 
VI - BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
 
Clan 38
Istraživanje novih dijagnostickih, terapijskih i preventivnih postupaka dopušteno je na osnovu odluke nadležne komisije. Usvajanje, primjena i širenje naucno neprovjerenih  postupaka i produbljivanje lažne  nade u bolesnika i njegovih bližnjih, povreda je Kodeksa.
 
Clan 39
O postignutim rezultatima, doktor stomatologije ce prema nacelima znanstvenog  znanja, obavijestiti strucne krugove na javnim sastancima.
 
VII - ODNOS PREMA DRUGIM DOKTORIMA STOMATOLOGIJE
 
Clan 40
Poštovanje koje doktor stomatologije duguje svom pozivu, obvezuje ga na kolegijalni odnos prema drugim doktorima stomatologije i na profesionalnu solidarnost. Doktor stomatologije treba se odnositi prema drugim doktorima stomatologije onako kako bi želio da se oni odnose prema njemu.
 
Clan 41
Ukoliko drugi doktor stomatologije zatraži od njega strucni savjet i pomoc, treba je pružiti nesebicno i prema svom najboljem znanju.
 
Clan 42
Odnosi izmedju doktora stomatologije moraju se zasnivati na poštovanju, iskrenosti i razmjeni iskustava. Pri tome su doktori stomatologije obavezni poštivati stru?no iskustvo starijih i pretpostavljenih.
 
Clan 43
Svojim uciteljima, doktor stomatologije ce iskazivati poštovanje i zahvalnost  za vještine i odgoj koje je od njih primio.
 
Clan 44
Pravila kolegijalnosti zahtijevaju da doktor stomatologije štiti svoje kolege koji su nepravedno okrivljeni.
 
Clan 45
U slucaju da sazna o neodgovarajucem postupku kolege u etickom, moralnom ili drugom pogledu ili utvrdi pogreške u dijagnostickim i terapeutskim postupcima, doktor stomatologije to nece raspravljati s bolesnikom ili s njegovim bližnjima, vec je obvezan saznanja prenijeti drugim kolegama. Ukoliko se nepravilnosti ne otklone, doktor stomatologije ce se obratiti nadležnim tijelima u Komori.
 
Sarajevo 26.10.2000 god.
Predsjednik Upravnog Odbora:
Prim. dr. Jusuf Hadžic
 

NOVOSTI ZA ČLANOVE

Partnerske komore