Komora lijecnika-doktora stomatologije FBiH
Stomatološka komora FBiH

Osnovana  17. juna 2000. god. u Sarajevu

Ciljevi:

 • Ocuvanje i zaštita interesa profesije stomatologa
 • Zadovoljenje stru?nih i vlastitih potreba stomatologa
 • O?uvanje i zaštita interesa profesije stomatologa
 • Zadovoljenje strucnih i vlastitih potreba stomatologa
 • Osiguravanje uvjeta za organizovan nastup stomatologa prema državnim organima, zavodima zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, udruženjima, zdravstvenim ustanovama, proizvo?acima i dobavljacima medicinske opreme
 • Zaštita zdravlja gra?ana

Struktura

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Predsjednik Komore
 • Podpredsjednik Komore
 • Nadzorni odbor
 • Sud casti
 • Tužilac Komore
 • Branilac Komore
 • Odbor za medicinsku etiku i deontologiju
 • Odbor za strucna pitanja
 • Odbor za standarde i normative u zdravstvu
 • Odbor za trajno usavršavanje
 • Odbor za staleška pitanja i privatnu praksu
 • Odbor za ekonomsko - finansijska pitanja
 • Odbor za administrativna pitanja

Finansije
 • Upisnina i clanarina
 • Nadoknada za usluge Komore
 • Dotacije, donacije i zavještanja
 • Prihodi od izdavanja publikacija
 • Ostali izvori
 

NOVOSTI ZA ČLANOVE

Partnerske komore